HAAGAN TAIDESEURA RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on HAAGAN TAIDESEURA ja sen kotikunta on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja edistää taiteen tekemistä, hoitaa siihen kuuluvien kuvataiteilijoiden ammatillisia ja yleisiä taloudellisia etuja sekã pyrkiä herättämään kiinnostusta kuvataiteisiin etupäässä kotipaikkakunnalla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää taidenäyttelyitä, myyjäisiä, kursseja, kokouksia, esitelmiä- yms. tilaisuuksia sekã tekee esityksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, periä taidetilaisuuksien pääsymaksuja, vastaanottaa luetteloihin maksullisia kannatusilmoituksia ja järjestää luvan saatuaan taidearpajaisia.
Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkimiseksi siihen osallistuville, eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua luonteeltaan pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § JÄSENET

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyã yhdistyksen alueella asuva tai toimiva taiteentekijä, jonka hallitus hakemuksesta hyväksyy jäseneksi. Kannatusjäseneksi voivat liittyä kuvataiteesta kiinnostuneet henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt hallituksen suostumuksella. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä oikeutta osallistua yhdistyksen järjestämiin näyttelylhin. Sensijaan he voivat ottaa osaa muuhun yhdistystomintaan, kuten kokouksiin, matkoihin, esitelmä-, ym. tilaisuuksiin. Mikäli käytössä olevat tilat ja yhdistyksen taloudellinen tilanne sen sallivat, voivat myös kannatusjäsenet osallistua järjestettäville taidekursseille. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua hallituksen esityksestä kuvataiteen alalla yhdistyksen hyvãksi erittäin ansiokkaasti toimineen henkilön.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet suorittavat yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun ja liittymismaksun.
Jäsen, joka ei kolmeen (3) perãkkãiseen vuoteen ole maksanut jãsenmaksuaan katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä.
Jäsen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai tehtyjä päätöksiä taikka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voidaan joko määräajaksi tai kokonaan erottaa varsinaisen kokouksen päätöksellä, jota tulee kannattaa vähintään kolme neljäsosaa 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme (3) muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallituksen kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, sihteerin ja muut toimihenkilöt.

Hallituksen tehtävät:
1. toimia yhdistyksen tavoitteiden hyväksi
2. kutsua koolle kokoukset
3. valmistella kokouksille esitettävät asiat
4. täytäntöönpanna kokousten päätökset
5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja omaisuutta sekä periä jäsen- ja muut maksut sekä saatavat
6. hoitaa yleensä yhdistyksen asiat sekä vastata jäsenluettelon laatimisesta ja arkistosta

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan taikka hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistããn kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § KOKOUKSET

Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: vuosikokous ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua. Varsinaisista kokouksista on ilmoitettava joko kirjeellä tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessã seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävãt asiat. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistà sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten varsinaiseen kokoukseen seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Vuosikokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. esitetään hallituksen laatima kertomus edelliseltä toimintavuodelta sekä tuloslaskelma ja tase
4. esitetään tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajien lausunto tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
6. päätetãän vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille kuluneelta toimikaudelta
7. käsitellããn muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
4. valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet seuraavaa toimintavuotta varten
5. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varatilintarkastajaa
6. määrätään jäsenmaksun suuruus ja muiden maksujen sekä palkkioiden määrät tulevaa toimintakautta varten
7. käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma
8. käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio
9. valitaan hallituksen esityksestä eri toimikuntien jäsenet
10.käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Muiden kokousten pitoajasta sovitaan etukäteen. Päätökset kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllã ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa voittaa se mielipide, mihin kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Aänestykset on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.
Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat, ja jonka valitut pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu.

8 § SÄÄNTOJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja tehdã niihin lisäyksiä vain yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vuosikokouksessa ja purkamispäätös on vahvistettava samana vuonna pidettävässä syyskokouksessa. Kummassakin kokouksessa tulee purkamispäätöstä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaikki sen omaisuus on käytettävä Haagan Taideseuran alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.